Certifikáty:

Fotogaléria:


Služby

1./Inžinierska činnosť
• Sprostredkovanie majetko-právneho vysporiadania pozemkov, predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľností a súvisiaci právny servis, vrátane uzatvárania kúpno-predajných zmlúv a vkladov do katastra nehnuteľností.
• Zabezpečenie záverečného stanoviska EIA, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, IPKZ a kolaudačného rozhodnutia.
• Zabezpečenie vypracovania znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a pozemné stavby. 

2./ Projektová činnosť
• Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné povolenie, realizáciu stavby, dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a autorský dozor.
• Vypracovanie stavebných a investičných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov.
• Vypracovania zámerov a hodnotiacich správ v súvislosti s posudzovaním vplyvov stavieb na životné prostredie (EIA). 

3./ Stavebný dozor
• Výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním Pozemné stavby, Inžinierske stavby – dopravné stavby, potrubné, energetické a iné líniové stavby, komplexné priemyselné stavby, Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - výrobné technologické zariadenia, zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovanie a klimatizačné zariadenia.
• Oboznámenie s podkladmi na realizáciu stavby, vypracovanie súťažných podkladov pre výber zhotoviteľov, vypracovanie, kontrola a vyhodnotenie harmonogramu realizácie, vecného plnenia, fakturácie a čerpania finančných prostriedkov počas realizácie stavby, vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy.
• Koordinácia realizácie stavby, t.j. odovzdanie staveniska zhotoviteľovi, technická kontrola súladu realizácie s PD, kontrola bezpečnosti práce a stavebného denníka, organizovanie kontrolných dní stavby, individuálne a komplexné skúšky , odovzdávacie a preberacie konanie zrealizovanej stavby. 

4./ Realizácia stavieb
• Realizácia pozemných, inžinierskych, priemyselných, občianskych a bytových stavieb.
• Výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, inžinierske stavby, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Adresa:

Klimkovičova 11
040 23 Košice
Tel./fax.:
+421 55 550 00 64
mobil:
+421 903 384 966
+421 903 904 195
e-mail:
kunak@keinziniering.eu
elias@keinziniering.eu

Projekty: